مهریه تا 110 سکه

قانون برای کارگر پاره وقت
1396-06-31
جعل کارت پایان خدمت
1396-07-09

سوالی که بسیار برای خانم ها مطرح می شود، این است که آیا با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 که در ماده 23 آن صرفاً مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است.

این ابهام وجود دارد که اولاً مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص 110 سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد، محکوم به حبس است؟ و اینکه 110 سکه مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانسته؟ آیا شامل اصلاحیه بند (ج) ماده 18 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه محکومیت های مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده است و خواهان می بایست بدواً ملائت خوانده را اثبات و سپس تقاضای اعمال ماده 3 نماید. در خصوص صدور 110 سکه هم این آیین نامه لازم الاجرا است یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیر آیین نامه فسخ تلقی می شود؟
در پاسخ می توان گفت برابر ماده 2 قانون حمایت از خانواده مصوب 91/12/1 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی است. در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد بر این مقدار مقررات قابل اعمال نخواهد بود. اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید. اما بطور کلی در مورد توهه به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج، اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

مهریه تا 110 سکه