مطالبه مهریه

مراحل درخواست تخلیه
1396-05-15
طلاق به درخواست زوجه
1396-05-15

موضوع این ویدیو در مورد مطالبه مهریه است. خانوم ها و آقایان بسیاری که سوالاتی در خصوص مهریه برایشان پیش می آید، این است که آیا فقط مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی قابل مطالبه هست یا خیر؟

به استناد ماده 22 قانون حمایت از خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، مشمول قانون نحوه محکومیت های مالی و ماده 3 آن خواهد بود. بیش از 110 سکه بهار آزادی در صورتی قابل مطالبه خواهد بود که ملاعت زوج اثبات شود. به این صورت که خانوم ها میتوانند نسبت به تمام مهریه خود اقدام به تنظیم دادخواست و اقامه دعوا کنند، و دادگاه هم حکم پرداخت تمام آن را صادر خواهد کرد، اما در زمان اجرا تا 110 سکه بهار آزادی در صورت عدم تمکن مالی زوج مشمول قانون نحوه محکومیت های مالی خواهد بود.

شما میتوانید در انجام امور خانوادگی خود روی وکیل و مشاور حقوقی ما حساب باز کنید، و این دفتر وکالت را یار و همراه خود بدانید.

مطالبه مهریه