ماده 13 قانون صدور چک

برنامه اندروید وکیل
1396-05-15
مراحل درخواست تخلیه
1396-05-15

موضوع این ویدیو در مورد ماده 13 قانون صدور چک میباشد، در مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست و دارنده چک باید از طریق تنظیم دادخواست با خواسته ی مطالبه وجه میتواند علیه صادر کننده چک اقدام قانونی انجام دهد. لازم به ذکر است که شما عزیزان برای راحتی در همچین اموری، میتوانید روی وکیل و مشاور حقوقی ما حساب باز کنید.

در مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست عبارت است از:
الف) در صورتی که ثابت شود چک بصورت سفید امضاء صادر شده است.
ب) هرگاه در متن چک، وصول آن نیازمند شرطی باشد.
ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تنظیم انجام معامله یا نیازمند به انجام تعهدی است، و چنانچه بدون قید در متن چک ثابت شود که چک برای تنظیم انجام معامله یا انجام تعهد است.
ح) در صورتی که ثابت شود، چک بدون تاریخ و یا تاریخ تنظیم چک مقدم بر تاریخ چک باشد.

گفتنی است که شما میتوانید با دفتر وکالت ما تماس بگیرید و از وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان بگیرید.

ماده 13 قانون صدور چک