شرایط تحقق ارث

کلاهبرداری
1396-05-15
سرقفلی
1396-05-15

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو. موضوع این ویدیو در خصوص شرایط تحقق ارث است. ارث با مرگ حقیقی و یا مرگ فرضی متوفا ایجاد میشود.

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمیشود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفا وجود دارد. حقوق و دیونی که بر ترکه متوفا وجود دارد عبارت است از:
– قیمت کفن و دفن میت، و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق به حق است
– دیون و واجبات مالی متوفا
– وثایای میت تا ثلث ترکه که بدون اجازه ورثه نافذ نخواهد بود
و در خاتمه پس از ادای دیون مالکیت ورثه بر ترکه محقق میشود و ورثه میتوانند نسبت به تقسیم ترکه اقدام لازم را انجام بدهند.

شما عزیزان میتوانید با وکیل و مشاور حقوقی ما در پرونده های حقوقی خود راهی آسان تر را بروید و این دفتر وکالت با وجود وکیل پایه یک دادگستری به خوبی میتواند در کنار شما خوبان باشد.

شرایط تحقق ارث